Mindfulness har effekt på psykisk helse

Hva sier forskning?

Mindfulness - helsefremjande tiltak som verkar
Publisert 13.11.2017

Kurs i stressmeistring ved hjelp av mindfulness gjev betre psykisk helse. Det viser en ny rapport frå Campbell-samarbeidet.

- Dette er en systematisk oversikt som viser ved kurset Mindfulness Based Stress Reduction, sammenlikna med ei ventelistegruppe, har en middels sterk effekt på den psykiske helse. Effekten holdt seg så utfordret studien varar. Oversikta viser òg tydeleg effekt på livskvalitet og mål for personleg utvikling, seier lege og doktorgrad Michael de Vibe som har skrive rapporten.

Rapporten Mindfulness-based stress reduksjon (MBSR) for å forbedre helse, livskvalitet og sosial funksjon hos voksne (Campbell Collaborations nettsted).

Rapporten inneholdt en metaanalyse av effektivitet i helse og livskvalitet av å trene mindfulness. Oversikta tek for seg 101 randomiserte kontrollerte studiar (med 8 100 deltakarar) av det mest kjende kursprogrammet i mindfulness (Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR).

Studenter er gjennomført i USA, Europa i Norge, Sverige, Asia og Australia, og målgruppen har hatt begge pasienter med psykisk eller fysisk sykehus, og grupper i normalbefolkningen, som lærere, helsepersonell, studentar og andre.

Betydeleg betreffekt på psykisk helse
Mange helsekjøretøyer i Noreg tilbyr i dag kurs i MBSR, og metoden vert brukt innen arbeid med sykehus, i utdanning og i kriminalomsorga. Jeg har dessuten instruksjonsdanning på 18 måneder etablert ved NTNU-Gjøvik.

Den nye systematiske oversikta er ei oppdatering av ei Campbell-oversikt frå 2012.

- Det nye er ikke på oversikta inneholdt 37 studenter som sammenligner MBSR med andre aktive psykososiale intervensjonar. MBSR viste ett betydningsfullt effekt på psykisk helse, og som gudseffekt på livskvalitet, seier de Vibe.

Ein god del av dei inkluderte studiane har metodiske svakheiter, menn dei nyare studiane, spesielt dei med den aktive kontrollgruppen, viser høgare kvalitet.

Finn høve for vekst og meining
Mindfulness fremjar helse og velvære ved å endre måten vi møter stress og utfordringer på. Ved å skape eit mellomrom mellom seg sjølv og stresset, såkalla kognitiv desentrering, blir det lettare å få auge på nye måtar å meistra stresset på.

- Slik finn vi høve for vekst og meining i det som skjer oss. Dette styrker dei tre eigenskapane som vi i dag veit sentralt for å fremja helse, nemleg forstå, handtering og meining. Ut frå det vi veit i dag, kan kursa trygt tilrådast som eit helsefremjande tilbod for både pasient, pårørande og normalbefolkninga, avsluttar Michael de Vibe.

Om Michael de Vibe
Michael de Vibe er en lege og familieterapeut, han tok doktorgrad ved bruk av mindfulness for medisin og psykologudentar i 2014, og hun har brukt med kvalitet i helsetjenester i 20 år. Han har nyleg valgt av Folkehelseinstituttet.

Interessekonflikt: Michael de Vibe holdt kurs i Mindfulness.

Se fullstending ARTIKKEL HER:

https://www.fhi.no/nyheter/2017/mindfulness---helsefremjande-tiltak-som-verkar/